اهداف و محدوده فعالیت ها

-  پژوهش درخصوص منابع طبيعي و محيط‌زيست و علوم وابسته به آنها.

- اجراي طرحهاي مديريت احيا در زمينه هاي جنگلداري و مرتعداري.

-  انجام طرحهاي مطالعاتي و اجرايي در زمينه هاي علوم بيوتكنولوژي جنگل، مرتع و محيط زيست (ذخيره‌گاههاي ژنتيكي، جداسازي اكوتيپها و ميكروبيولوژي).

- شناخت و معرفي موتاسيونهاي طبيعي با روشهاي مستقيم و غيرمستقيم (انتخاب موتانهاي برتر در شرايط طبيعي).

-ايجاد بانك ژن، توليد و فروش بذور و نهالهاي شناسنامه دار جنگلي و مرتعي.

- معرفي گونه‌ها و زيرگونه‌هاي سريع الرشد جهت توليد چوب صنعتي در نواحي مختلف.

- معرفي گياهان و قارچهاي دارويي و صنعتي و مديريت تكثير آنها.

- انجام مطالعات و ارائه راهكارهاي اقتصادي و اجتماعي جهت ساكنين حواشي جنگلها و مراتع. 

-مطالعات ارزشيابي اكوسيستمهاي طبيعي جنگلي و مرتعي و بستر كشاورزي.

- انجام طرحهاي مطالعاتي و اجرايي درزمينة  نياز تغذيه اي گياهان (جنگل ، مرتع ، بيابان و گونه‌هاي كشاورزي).

- انجام طرحهاي مطالعاتي و اجرايي در زمينه تاثير آلاينده‌ها بر اكوسيستمهاي طبيعي و غيره و ارائه روشهاي مناسب براي برخورد با موانع موجود.

- مديريت مهار گسترش كويرزايي.

- مديريت ذخيره‌گاههاي جنگلي، مرتعي و كويري.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image