چاپ خبر نامه بلوط

 نتایج نهایی پروژه مدیریت احیاء جنگل های بلوط با کمک جامعه محلی و شناسایی پایه های مقاوم بلوط در استان ایلام (نقش ریزگردها در مرگ جنگل های بلوط) مصوب تسهیلات کوچک  محیط زیست جهانیدر ایران SGP در مرداد  1393 با شماره : (IRA/SGP/OP5/Y3/STAR/CC/13/09(185، در خبرنامه ای تحت عنوان "بلوط" توسط گروه تحقیقاتی فناوری زیست بوم های طبیعی پایدار چاپ و میان دستگاه ها و متخصصان امر توزیع گردید. می توانید خبرنامه بلوط را از  اینجا دریافت نمایید.

 


 

 

 

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image